top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid en tegenstelbaarheid

1.1. De activiteiten van Vida + (met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Kardinaal Sterckxstraat 6, KBO 0719.446.723) en de rechtsverhouding met de klant (hierna de “Klant”) worden uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden behoudens andersluidende schriftelijke en wederzijds erkende overeenkomst. 1.2. Door ieder gebruik van de diensten van Vida + bevestigt de Klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. 1.3. Deze voorwaarden kunnen veranderd worden door Vida +. Onder geen beding zullen andere algemene voorwaarden toepassing vinden op de activiteiten van Vida + en hebben de algemene voorwaarden van Vida + steeds voorrang op andere algemene voorwaarden. 1.4. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Vida + houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 2. Prijzen

2.1. Prijslijsten die door Vida + worden ter beschikking gesteld van de klant, gelden slechts ten titel van inlichting en zijn aangeduid in euro.2.2. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend. 2.3. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Klant. Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de Klant om de overeenkomst op te zeggen. 2.4. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd ingeval van, en niet-limitatief, (i) een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen/loonkosten met meer dan 10% of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten/grondstoffen.

3. Offertes en bestellingen

3.1. Ieder aanbod wordt door Vida + vrijblijvend gedaan. Een overeenkomst komt pas geldig tot stand wanneer de Klant het aanbod van Vida + uitdrukkelijk aanvaardt binnen de gestelde termijn, dan wel wanneer de Klant, na het doorsturen van de bestelling, per e-mail of anderszins een bestelbevestiging van Vida + ontvangt. 3.2. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de Klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1200 e.v B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller. 3.3. Annulering van de bestelling is maar mogelijk indien Vida + de productie of uitvoering van de werken nog niet heeft aangevat. Wanneer de Klant de bestelling toch annuleert spijts de productie of uitvoering is aangevat, zal deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 50% van het totaalbedrag van de bestelling, tenzij de werkelijke schade die Vida + heeft geleden ingevolge de annulering hoger ligt dan dit forfaitaire bedrag. In dat geval heeft Vida + recht op volledige schadeloosstelling.

4. Facturatie en betaling

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden de facturen van Vida + contant en zonder korting of inhouding betaald op de vervaldag op haar maatschappelijke zetel of bankrekening. Alle kosten, waaronder disconto en bankkosten zijn integraal ten laste van de Klant. 4.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. 4.3. Bij wanbetaling behoudt Vida + zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de bestelde werken te staken, indien de Klant geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling van Vida +, alsook om eventuele kortingen vervallen te verklaren. 4.4. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijk betwiste uitvoering van de overeenkomst als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet werd betwist, uit te stellen. 4.5. Indien Vida + betalingsfaciliteiten toestaat of betaling in termijnen werd overeengekomen, brengt de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle nog niet vervallen termijnbetalingen met zich mee. 4.6. Betalingen worden steeds eerst toegerekend op de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens op de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna op de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden toegerekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de Klant ter gelegenheid van zijn betaling(en).

5. Leveringstermijn en leveringsmodaliteiten

5.1. Vida + levert de bestelde goederen op het tijdstip, de plaats en in de omstandigheden bepaald in de bevestiging van de bestelling. 5.2. Bij afhaling van de goederen in de magazijnen van Vida + dient de Klant steeds bij de lading aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en de ontvangen goederen na te zien. Indien de goederen worden geleverd op de werf van de Klant, dient de leveringsbon door de Klant of zijn vertegenwoordiger ondertekend te worden. Indien de Klant of niemand voor hem de leveringsbon tekent bij de levering van de goederen zal Vida + deze op alle wijzen die de wet en de gebruiken haar toelaten, hierin begrepen fax of e-mail, mededelen aan de Klant. 5.3. Wanneer de Klant weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, zoals vrachtkosten, kosten van opslag, nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden e.d. voor rekening van de Klant.

6. Uitvoeringstermijn en uitvoeringsmodaliteiten

6.1. Indien de Klant tijdens de uitvoering van de werken bijkomende werken vraagt, hetzij wijzigende werken, hetzij meerwerken, dan heeft Vida + recht op verlenging van de uitvoeringstermijn. Meerwerken geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie en kunnen in afwijking van art. 1793 BW met alle middelen van recht worden bewezen. Bijkomende werken die door Vida + niet werden bevestigd middels een orderbevestiging en die door haar personeel worden uitgevoerd in opdracht van de Klant op het moment van de plaatsing worden aangerekend aan 50,00 EUR per man/uur (excl. BTW) en vermeerderd met eventuele verplaatsingskosten. 6.2. Elke te voorziene leveringsmoeilijkheid moet door de Klant onmiddellijk aan Vida + worden medegedeeld. Vida + kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verwikkelingen of kosten veroorzaakt door omstandigheden zoals wegeniswerken waarvan geen melding werd gemaakt, leveringsplaatsen die hoger zijn dan door de Klant aangegeven, toegangsafstand van meer dan 10 meter tussen het lospunt en de deurdrempel, te smalle trappen of liften enz. 6.3. In de mate dat de moeilijkheden waarmee rekening moest worden gehouden bij de levering, niet worden gemeld bij de bestelling en buiten de normale proporties liggen, behoudt Vida + haar het recht voor om een onkostensupplement aan te rekenen 

6.4. De uitvoering van profielen gebeurt volgens het systeem van Vida + . Alle deuren zijn steeds voorzien van standaard beslag, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. ​

6.5. Indien Vida + moet opmeten en/of plaatsen gelden bovendien de hierna volgende uitvoeringsmodaliteiten:

- De Klant zal er zorg voor dragen dat de plaatsen waar Vida + werkzaamheden zal uitvoeren goed bereikbaar, hygiënisch, ontruimd en vrij van hindernissen zijn en dat Vida + er haar materialen zal kunnen plaatsen in veilige omstandigheden.

- De nodige signalisatie (verkeersborden, verlichting) en veiligheidsvoorzieningen (leuningen en andere CBM) zal door de Klant voorzien worden op de plaats waar Vida + haar werkzaamheden zal uitvoeren.

- De Klant dient steeds alle voorzorgen te nemen om de montage mogelijk te maken. Zo zal de Klant ervoor zorgen dat elektriciteit op de werf aanwezig is en dat Vida + hier gratis van gebruik mag maken

-Vida + heeft het recht om onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke verwittiging haar werkzaamheden te staken en desgevallend wachtvergoedingen aan haar Klant aan te rekenen indien zij hoger vermelde verplichtingen niet nakomt.

- Bij verbouwingen dient de Klant steeds zelf alle schikkingen te treffen om beschadiging aan interieur te voorkomen (afdekken vloeren, meubels enz.). Beschadigingen ten gevolge van het onvoldoende nemen van voorzorgsmaatregelen kunnen aan Vida + niet ten laste worden gelegd

- Montage van deuren gebeurt steeds op en/of tussen aan Vida + toevertrouwde materialen (zoals bv. dorpels, muurverankeringen enz.) waarvan Vida + de kwaliteit en plaatsing niet kan beïnvloeden. Vida + is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade aan deze materialen die optreedt ten gevolge van de normale uitvoering van de werken. Dit geldt eveneens voor het wegnemen en/of (her)plaatsen van niet juist geplaatste muurwanden die een goede plaatsing van de deuren verhinderen.

7. Risico en eigendomsvoorbehoud

7.1. De verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren zal op de Klant overgaan , indien Vida + enkel goederen levert, op het moment dat de Klant in het bezit wordt gesteld van de goederen, en indien Vida + de goederen ook plaatst, naarmate de materialen worden verwerkt. 7.2. De goederen zullen uitsluitend eigendom van Vida + blijven zolang de Klant zijn verplichtingen niet volledig heeft vervuld, hierin begrepen de betaling van alle aan haar verschuldigde bedragen met inbegrip van de verwijlsintresten, de schadebedingen en de invorderingskosten. Het is bijgevolg aan de Klant verboden om, zolang hij aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 4 niet heeft voldaan, de goederen hetzij te verkopen, te verpanden aan een derde of over deze goederen op enige wijze te beschikken. Zo de Klant dit artikel niet naleeft is hij verplicht een schadevergoeding ten bedrage van 50% van de door hem bedongen verkoopprijs te betalen. Worden de goederen toch verkocht dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen. In toepassing van hetgeen hierboven werd bepaald, heeft Vida +, nadat de Klant is aangemaand tot betaling en hij geen gevolg heeft gegeven aan de aanmaning, het recht om onmiddellijk de verkochte goederen met inbegrip van hun toebehoren terug te nemen waar ze zich ook bevinden, waarbij alle kosten van weghaling, waaronder demontage, vervoer en dergelijke ten laste zullen vallen van de Klant.

 

8. Waarborg

8.1. De goederen van Vida + zijn gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar zoals voorzien in artikel 1792 en 2270 BW. De waarborg is strikt beperkt tot herstelling of vervanging. 8.2. De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 BW worden beperkt tot een periode van 2 jaar na beëindiging van de werken. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits zij ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de Klant kennis had of had moeten hebben van het gebrek. 8.3. De waarborg geldt slechts indien de geleverde goederen worden gebruikt in normale omstandigheden en een normaal onderhoud hebben genoten. 8.4. De waarborg vervalt nadat de Klant de goederen heeft gewijzigd of laten wijzigen door derden. 8.5. Voor glas, beslag, ijzerwerk gaat de garantie niet verder dan deze verstrekt aan Vida + door haar leverancier. 8.6. Voor alle overige waarborgbepalingen, zijn de bepalingen van het waarborgcertificaat bij levering van toepassing tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst met de Klant. 8.7. Vervangstukken en werkuren die onder de garantie vallen zijn gratis. Verplaatsingskosten worden in rekening gebracht aan 0,50 EUR/km met een minimum van 20,00 EUR. 8.8. Bij herstellingswerken buiten hoger vermelde garantiebepalingen gelden de op dat moment in voege zijnde prijzen.

9. Aansprakelijkheid en exoneratiebedingen

9.1. De Klant is verantwoordelijk voor de stabiliteit van de constructie en de inplanting van de door Vida + uit te voeren werken. 9.2. Vida + kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor werktechnieken die door de Klant worden opgelegd. 9.3. Indien Vida + aansprakelijk wordt gesteld, zal deze aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot de directe en materiële schade met uitsluiting van o.m. winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie of personeelskosten en/of vorderingen van derden. 9.4. Vida + is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis of schadeloosstelling in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Vida + is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt, te bewijzen

10. Verbreking

Indien de Klant of Vida + één van hun essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige en volledige betaling door de Klant, heeft de andere partij die niet in gebreke is, het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de prijs, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

11. Toepasselijk recht & forumkeuze

Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere overeenkomsten tussen Vida + en de Klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen tussen partijen omtrent onderhavige overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten die hieruit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

bottom of page